.
#مرده ها بیشتر از #زنده ها #گل دریافت می کنند چون که #افسوس قوی تر از #قدرشناسی است!!!..... #آنه_فرانک

#Dead #people #receive more #flowers than the #living ones because #regret is #stronger than #gratitude 
#anne_frank

. #مرده ها بیشتر از #زنده ها #گل دریافت می کنند چون که #افسوس قوی تر از #قدرشناسی است!!!..... #آنه_فرانک #Dead #people #receive more #flowers than the #living ones because #regret is #stronger than #gratitude #anne_frank

. #مرده ها بیشتر از #زنده ها #گل دریافت می کنند چون که #افسوس قوی تر از #قدرشناسی است!!!..... #آنه_فرانک #Dead #people #receive more #flowers than the #living ones because #regret is #stronger than #gratitude #anne_frank

Loading...