.
هیچکس تا به حال،
با بخشیدن فقیر نشده است...!
.
#anne_frank

. هیچکس تا به حال، با بخشیدن فقیر نشده است...! . #anne_frank

. هیچکس تا به حال، با بخشیدن فقیر نشده است...! . #anne_frank

Loading...