"مرده ها"
خیلی بیشتر از زنده ها بهشون گل داده میشه
چون "پشیمانی" خیلی قوی تر از "قدرشناسی" است
آن فرانک
#anne_frank #regret #gratitude #dead #alive

"مرده ها" خیلی بیشتر از زنده ها بهشون گل داده میشه چون "پشیمانی" خیلی قوی تر از "قدرشناسی" است آن فرانک #anne_frank #regret #gratitude #dead #alive

"مرده ها" خیلی بیشتر از زنده ها بهشون گل داده میشه چون "پشیمانی" خیلی قوی تر از "قدرشناسی" است آن فرانک #anne_frank #regret #gratitude #dead #alive

Loading...