.
#ما_بچه_های_جنگیم_بجنگ_تا_بجنگیم 
پ.ن:عکس تزئینی و صرفاً بمنظورِ نقدِ سیاستهای تشدیدِ محدودسازی جریان آزادِ اطلاعات در کشورمونه
.
#فیسبوک #توییتر #تلگرام 
#فیلترینگ #فیلترینگ_تلگرام 
#ایران #کره_شمالی 
#جریان_اطلاعات 
#محدودیت 
#iran #north_korea 
#facebook #twitter #telegram

. #ما_بچه_های_جنگیم_بجنگ_تا_بجنگیم پ.ن:عکس تزئینی و صرفاً بمنظورِ نقدِ سیاستهای تشدیدِ محدودسازی جریان آزادِ اطلاعات در کشورمونه . #فیسبوک #توییتر #تلگرام #فیلترینگ #فیلترینگ_تلگرام #ایران #کره_شمالی #جریان_اطلاعات #محدودیت #iran #north_korea #facebook #twitter #telegram

. #ما_بچه_های_جنگیم_بجنگ_تا_بجنگیم پ.ن:عکس تزئینی و صرفاً بمنظورِ نقدِ سیاستهای تشدیدِ محدودسازی جریان آزادِ اطلاعات در کشورمونه . #فیسبوک #توییتر #تلگرام #فیلترینگ #فیلترینگ_تلگرام #ایران #کره_شمالی #جریان_اطلاعات #محدودیت #iran #north_korea #facebook #twitter #telegram

Loading...