آمریکا رسما از برجام خارج شد تا ثابت کند که ارزشی برای قراردادهای بین المللی قایل نیست. کشوری که در زمینه حقوق بشر و سایر مسایل از همه مدعی تر است ولی خود هیچ بهایی به این موضوعات نمی دهد.  آیا کره شمالی به ترامپ اعتماد می کند
#USA pulled out of #JCOPA to prove that it's not committed to international treaties.  unreliable . How #NorthKorea want to trust #Trump ?

#Iran #USA #Trump #JCOPA #Politics #News #North_Korea #Peace #Nuclear_deal #Nuclear_talks #russia

آمریکا رسما از برجام خارج شد تا ثابت کند که ارزشی برای قراردادهای بین المللی قایل نیست. کشوری که در زمینه حقوق بشر و سایر مسایل از همه مدعی تر است ولی خود هیچ بهایی به این موضوعات نمی دهد. آیا کره شمالی به ترامپ اعتماد می کند #USA pulled out of #JCOPA to prove that it's not committed to international treaties. unreliable . How #NorthKorea want to trust #Trump ? #Iran #USA #Trump #JCOPA #Politics #News #North_Korea #Peace #Nuclear_deal #Nuclear_talks #russia

آمریکا رسما از برجام خارج شد تا ثابت کند که ارزشی برای قراردادهای بین المللی قایل نیست. کشوری که در زمینه حقوق بشر و سایر مسایل از همه مدعی تر است ولی خود هیچ بهایی به این موضوعات نمی دهد. آیا کره شمالی به ترامپ اعتماد می کند #USA pulled out of #JCOPA to prove that it's not committed to international treaties. unreliable . How #NorthKorea want to trust #Trump ? #Iran #USA #Trump #JCOPA #Politics #News #North_Korea #Peace #Nuclear_deal #Nuclear_talks #russia

Loading...